شنبه, 29 مهر 1396


همكاران

نام و نام خانوادگی: ترانه ابراهیمی
سمت: مديرگروه سامانه ها و خدمات الكترونيكي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس زبان
تلفن داخلی: 379
تلفن مستقیم: 22413925
پست الکترونیکی :  portal@areeo.ac.ir   ،t.ebrahimi@areeo.ac.ir
___________________________________________________

نام و نام خانوادگی: ناصر اشكني پور
سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 403
پست الکترونیکی :   n.ashkani@areeo.ac.ir
___________________________________________________

نام و نام خانوادگی: جواد بشیری
سمت:  عضو هيئت علمي مركز
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 415
تلفن مستقیم: 22419710
پست الکترونیکی : j.bashiri@areeo.ac.ir

___________________________________________________

نام و نام خانوادگی: علی بهرامی
سمت: كارشناس نمایه‌سازی
مدرک ورشته تحصیلی :  لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 410
پست الکترونیکی : a.bahrami@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: علیرضا بهمن‌ابادی
سمت:  عضو هيئت علمي مركز
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 405
پست الکترونیکی : a.bahmanabadi@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی:  مریم پورعباس قهرمانی
سمت: كمك كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق دیپلم تبليغات حرفه‌اي
تلفن داخلی: 409
تلفن مستقیم: 22413927
پست الکترونیکی :m.ghahremani@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: مصطفی جبار پور
سمت: کارشناس امور اجرایی
مدرک ورشته تحصیلی : فوق دیپلم چاپ و نشر
تلفن داخلی: 419
تلفن مستقیم: 22419720
پست الکترونیکی :m.jabarpoor@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: علی اشرف حامدی
سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علوم ارتباطات
تلفن داخلی: 478
پست الکترونیکی : a.hamedi@areeo.ac.ir 
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: حسن حلاج
سمت: کارشناس مسئول طبقه بندی کتاب
مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 419
پست الکترونیکی : h.hallaj@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: ندا خورسند
سمت: مدير گروه سخت افزار و نرم افزار
مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس رياضي كاربردي
تلفن داخلی: 348
تلفن مستقیم: 22413925
پست الکترونیکی : n.khorsand@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی:  محمد خداجوی
سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 463
پست الکترونیکی :  khodajouy@areeo.ac.ir 
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: سیروس داودزاده سالستانی
سمت:  مديرگروه سازماندهی
مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 401
پست الکترونیکی : s.davoudzadeh@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: منوچهر دانایی
سمت: كارشناس مسئول تهیه واستخراج خلاصه اطلاعات
 مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 402
پست الکترونیکی : m.danaei@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: فاطمه رستنده
سمت: كارشناس گروه سخت افزار، نرم افزار
مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس  مهندسيIT
تلفن داخلی: 348
تلفن مستقیم: 22413925
پست الکترونیکی : f.rastandeh@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی:  طيبه شهميرزادي 
سمت: مدير گروه پژوهش و علم‌سنجي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 414
پست الکترونیکی : t.shahmirzadi@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: مریم شیدائی
سمت: کارشناس فراهم آوری منابع علمی
مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 406
پست الکترونیکی :  m.sheidaee@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: آرش فخاری
سمت: كارشناس گروه سخت افزار، نرم افزار
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ديپلم كاربرد كامپيوتر
تلفن داخلی: 500
تلفن مستقیم: 22414334
پست الکترونیکی :a.fakhari@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی:  محمدرضا قلعه نويي
سمت:  عضو هيئت علمي مركز
مدرک ورشته تحصیلی : دكتري دامپزشکی
تلفن داخلی: 478
تلفن مستقیم: 22413927
پست الکترونیکی : m.ghalehnoii@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: فردين كولائيان
سمت:  عضو هيئت علمي مركز
مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 415
تلفن مستقیم: 22419710
پست الکترونیکی : f.koulaian@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: مهدا متولی حقیقی 
سمت: كارشناس مسئول گروه سامانه ها و خدمات الكترونيكي
مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی نرم افزار و مدیریت IT
تلفن داخلی: 379
تلفن مستقیم: 22413925
پست الکترونیکی : m.motevalli@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: سيدناصرمحمدي پور
سمت: مسئول دفتر
مدرک ورشته تحصیلی : ديپلم علوم انساني
تلفن داخلی: 412
تلفن مستقیم: 22413926
پست الکترونیکی : n.mohamadipour@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: پانته آ نوربخش
سمت: كارشناس امور مجامع علمي و بين المللي
مدرک ورشته تحصیلی : ليسانس علوم سياسي
تلفن داخلی: 412
تلفن مستقیم: 22413926
پست الکترونیکی : p.noorbakhsh@areeo.ac.ir
___________________________________________________
نام و نام خانوادگی: زین العابدین یوسفی نژاد
سمت: كارشناس مسئول فهرست نویسی
مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن داخلی: 369
تلفن مستقیم: 22413931
پست الکترونیکی : z.yousefinejad@areeo.ac.ir
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8