• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  همكاران
  نام و نام خانوادگی: ترانه ابراهیمی
  سمت: مديرگروه سامانه ها و خدمات الكترونيكي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس زبان
  تلفن داخلی: 379
  تلفن مستقیم: 22413925
  پست الکترونیکی :  portal@areeo.ac.ir   ،t.ebrahimi@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________

  نام و نام خانوادگی: ناصر اشكني پور
  سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
  مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 403
  پست الکترونیکی :   n.ashkani@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________

  نام و نام خانوادگی: جواد بشیری
  سمت:  عضو هيئت علمي مركز
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 415
  تلفن مستقیم: 22419710
  پست الکترونیکی : j.bashiri@areeo.ac.ir

  ___________________________________________________

  نام و نام خانوادگی: علی بهرامی
  سمت: كارشناس نمایه‌سازی
  مدرک ورشته تحصیلی :  لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 410
  پست الکترونیکی : a.bahrami@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: علیرضا بهمن‌ابادی
  سمت:  عضو هيئت علمي مركز
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 405
  پست الکترونیکی : a.bahmanabadi@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی:  مریم پورعباس قهرمانی
  سمت: كمك كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق دیپلم تبليغات حرفه‌اي
  تلفن داخلی: 409
  تلفن مستقیم: 22413927
  پست الکترونیکی :m.ghahremani@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: مصطفی جبار پور
  سمت: کارشناس امور اجرایی
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق دیپلم چاپ و نشر
  تلفن داخلی: 419
  تلفن مستقیم: 22419720
  پست الکترونیکی :m.jabarpoor@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: علی اشرف حامدی
  سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علوم ارتباطات
  تلفن داخلی: 478
  پست الکترونیکی : a.hamedi@areeo.ac.ir 
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: حسن حلاج
  سمت: کارشناس مسئول طبقه بندی کتاب
  مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 419
  پست الکترونیکی : h.hallaj@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: ندا خورسند
  سمت: مدير گروه سخت افزار و نرم افزار
  مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس رياضي كاربردي
  تلفن داخلی: 348
  تلفن مستقیم: 22413925
  پست الکترونیکی : n.khorsand@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی:  محمد خداجوی
  سمت: كارشناس پژوهش و علم‌سنجي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 463
  پست الکترونیکی :  khodajouy@areeo.ac.ir 
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: سیروس داودزاده سالستانی
  سمت:  مديرگروه سازماندهی
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 401
  پست الکترونیکی : s.davoudzadeh@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: منوچهر دانایی
  سمت: كارشناس مسئول تهیه واستخراج خلاصه اطلاعات
   مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 402
  پست الکترونیکی : m.danaei@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: فاطمه رستنده
  سمت: كارشناس گروه سخت افزار، نرم افزار
  مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس  مهندسيIT
  تلفن داخلی: 348
  تلفن مستقیم: 22413925
  پست الکترونیکی : f.rastandeh@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی:  طيبه شهميرزادي 
  سمت: مدير گروه پژوهش و علم‌سنجي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 414
  پست الکترونیکی : t.shahmirzadi@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: مریم شیدائی
  سمت: کارشناس فراهم آوری منابع علمی
  مدرک ورشته تحصیلی : لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 406
  پست الکترونیکی :  m.sheidaee@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: آرش فخاری
  سمت: كارشناس گروه سخت افزار، نرم افزار
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ديپلم كاربرد كامپيوتر
  تلفن داخلی: 500
  تلفن مستقیم: 22414334
  پست الکترونیکی :a.fakhari@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی:  محمدرضا قلعه نويي
  سمت:  عضو هيئت علمي مركز
  مدرک ورشته تحصیلی : دكتري دامپزشکی
  تلفن داخلی: 478
  تلفن مستقیم: 22413927
  پست الکترونیکی : m.ghalehnoii@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: فردين كولائيان
  سمت:  عضو هيئت علمي مركز
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 415
  تلفن مستقیم: 22419710
  پست الکترونیکی : f.koulaian@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: مهدا متولی حقیقی 
  سمت: كارشناس مسئول گروه سامانه ها و خدمات الكترونيكي
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی نرم افزار و مدیریت IT
  تلفن داخلی: 379
  تلفن مستقیم: 22413925
  پست الکترونیکی : m.motevalli@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: سيدناصرمحمدي پور
  سمت: مسئول دفتر
  مدرک ورشته تحصیلی : ديپلم علوم انساني
  تلفن داخلی: 412
  تلفن مستقیم: 22413926
  پست الکترونیکی : n.mohamadipour@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: پانته آ نوربخش
  سمت: كارشناس امور مجامع علمي و بين المللي
  مدرک ورشته تحصیلی : ليسانس علوم سياسي
  تلفن داخلی: 412
  تلفن مستقیم: 22413926
  پست الکترونیکی : p.noorbakhsh@areeo.ac.ir
  ___________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: زین العابدین یوسفی نژاد
  سمت: كارشناس مسئول فهرست نویسی
  مدرک ورشته تحصیلی : فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی
  تلفن داخلی: 369
  تلفن مستقیم: 22413931
  پست الکترونیکی : z.yousefinejad@areeo.ac.ir
   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0