پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فایل های مورد نیاز جهت تم جدید مراکز و واحدهای ستادی

فیلم های دوره آموزشی "معرفی نحوه چینش ساب پورتال های دفاتر ستادی و مراکز تابعه بر اساس تم جدید"

راهنمای پست الکترونیکی و پورتال

5.3.12.0
V5.3.12.0