فایل های مورد نیاز جهت تم جدید مراکز و واحدهای ستادی

راهنمای پست الکترونیکی و پورتال


فیلم های دوره آموزشی "معرفی نحوه چینش ساب پورتال های دفاتر ستادی و مراکز تابعه بر اساس تم جدید"

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0